Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN FACTUURVOORWAARDEN

  1. OFFERTEN: alle offerten zijn vrijblijvend en verbinden A.C.S.bvba slechts na schriftelijke bevestiging
  2. LEVERINGEN: de leveringstermijnen worden slechts als inlichting verstrekt en zijn niet bindend voor A.C.S.bvba. Late leveringen kunnen niet als reden van late betaling gebruikt worden. Alle goederen reizen steeds op risico van de klant, zelfs indien franco levering overeen gekomen werd. Klachten over het geleverde materiaal kunnen slechts in aanmerking genomen worden indien deze ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de acht dagen na levering. A.C.S.bvba is in geen enkel geval aansprakelijk voor onkosten of productieverliezen ten gevolge van slecht of niet functioneren van het geleverde materiaal.
  3. FACTUREN: alle facturen zijn betaalbaar contant op rekening van A.C.S.bvba. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 2% per maand geven. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.500,00.
  4. STRAFBEDINGEN EN EIGENDOMSRECHT: de niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alla andere, zelfs niet vervallen facturen, direct opeisbaar. Alle niet betaalde goederen blijven eigendom van A.C.S.bvba en mogen niet doorverkocht, omgebouwd of vernietigd worden.
  5. VOORSCHOTTEN: betaalde voorschotten blijven eigendom van A.C.S.bvba, zelfs na annulatie van een bestelling, als vergoeding van de gemaakte kosten.
  6. VOORWAARDEN: deze voorwaarden primeren op de door de klant gestelde voorwaarden en kunnen, zelfs schriftelijk, niet eenzijdig gewijzigd worden.
  7. GARANTIES: De door de fabrikant opgegeven garanties zijn van toepassing.
  8. BEVOEGDHEID: in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken gekozen door A.C.S.bvba bevoegd.
  9. Gekochte goederen worden niet teruggenomen.